25. März 2006 - 20. Mai 2006
  • Sandra Vásquez de la Horra: Galerie Rupert Pfab, Ausstellungsansicht
  • Galerie Rupert Pfab, Ausstellungsansicht
  • Sandra Vásquez de la Horra: Galerie Rupert Pfab, Ausstellungsansicht
  • Galerie Rupert Pfab, Ausstellungsansicht
  • Sandra Vásquez de la Horra: Galerie Rupert Pfab, Ausstellungsansicht
  • Galerie Rupert Pfab, Ausstellungsansicht